Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Christine Boogaerts – eenmanszaak
binoom
Keerbergenbroek 66
3150 Haacht
christine@binoom.be
0486/18.93.59
BE0639.499.917

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van binoom, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Keerbergenbroek 66 in 3150 Haacht, BTW BE 0639.499.917, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.stappenplan-gdpr.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door binoom aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief en inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden binoom niet. Binoom is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Binoom is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over het aankoopproces, wordt de Klant verzocht om vooraf contact op te nemen met Christine Boogaerts.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer de Klant een online product wenst aan te kopen, kan hij die aan de winkelkar toevoegen en indien gewenst een account aanmaken. Bij bestelling worden de facturatiegegevens opgevraagd en de betaalwijze.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Daarna wordt hij doorgestuurd naar het beveiligd betalingsplatform Mollie om de betaling uit te voeren. Hij ontvangt dan een bevestiging via e-mail waarmee hij het product meteen kan downloaden. Hij ontvangt eveneens een factuur in bijlage van deze mail.

Binoom is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestelling waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Het product is meteen downloadbaar na aankoop. Indien er iets mis gelopen is en de download niet correct verloopt of de Klant heeft geen bevestigingsmail of factuur ontvangen, zal hij dit onverwijld melden aan binoom.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van binoom.

Artikel 7: Klachten

Christine Boogaerts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 486 18 93 59, via e-mail op christine@binoom.be of per post op het volgende adres Keerbergenbroek 66 te 3150 Haacht. Eventuele klachten kunnen hiernaar gericht worden.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover binoom beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Christine Boogaerts, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de aanvullende richtlijnen van de Europese GDPR-wetgeving die van kracht zijn op 25 mei 2018.

Raadpleeg voor verder informatie hierover onze privacyverklaring op deze site.

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door binoom om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van binoom. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van Christine Boogaerts zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.